نصب و راه اندازی تجهیزات میکروتیک و سیسکو و سایر

نصب و راه اندازی تجهیزات میکروتیک و سیسکو و سایر

نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات بیسیم و سیمی سیسکو و میکروتیک برای مدیریت جامع شبکه و سیستم ها طبق سناریوی مناسب مطابق با اهداف سازمان شما و کنترل سرعت و میزان استفاده اینترنت کاربران و پرسنل سازمان یا دقتر شما و امکان محدود سازی و ارتباط یا کنترل ارتباط و مسیر یابی با سایر تجهیزات و سیستم های درون شبکه.